สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

Single License - Chapter 3 ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return)

Single License - Chapter 3 ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return)

ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity)

—  กำไรส่วนเกิน (Capital Gain)  หรือกำไรจากการขาย

—  เงินปันผล (Dividend)

—  เงินได้จากการนำผลตอบแทนไปลงทุนต่อ (Reinvestment)

ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ (Debt)

—  กำไรส่วนเกิน (Capital Gain) หรือกำไรจากการขาย

—  เงินได้ดอกเบี้ย (Interest Income) แบ่งออกเป็น

—  - ดอกเบี้ยคงที่ (Fix Rate) จะกำหนดไว้แน่นอนตลอดอายุตราสารหนี้

—  - ดอกเบี้ยลอยตัว (Float Rate) จะมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง เช่น MLR MRR

—  - ไม่จ่ายดอกเบี้ย (Zero Coupon Rate) จะไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยตลอดอายุตราสารหนี้ แต่จะมีราคาซื้อขายที่ต่ำกว่าหน้าตั๋วเสมอ

—  เงินได้จากส่วนลด (Discount)

—  เงินได้จากการนำผลตอบแทนไปลงทุนต่อ (Reinvestment)

ประเภทความเสี่ยงจากการลงทุน (Risk)

ความเสี่ยงของดอกเบี้ย (Interest rate Risk)

                คือความเสี่ยงของความผันผวนของดอกเบี้ย จากการลงทุนในตราสารหนี้

ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)

                คือความเสี่ยงของความผันผวนของสภาวะตลาดที่ลงทุน

ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) หรือความเสี่ยงด้านผิดนัดชำระหนี้ (Default Risk)

                คือความเสี่ยงด้านคู่สัญญาผิดนัดชำระหนี้ หรือไม่คืนเงินต้น หรือคู่สัญญาไม่ทำตามสัญญา

ความเสี่ยงด้านราคา (Price Risk)

                คือความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงราคาของตราสารหนี้อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทน

ความเสี่ยงจากการนำผลตอบแทนไปลงทุนซ้ำ (Reinvestment)

                คือ ความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยท้องตลาด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการนำผลตอบแทนที่ได้ไปลงทุนต่อ

ความเสี่ยงสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

                คือ ความเสี่ยงของการนำหลักทรัพย์ไปขายต่อยังตลาดรอง และหากหลักทรัพย์นั้นๆ ไม่อยู่ในความต้องการของนักลงทุน

ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ (Inflation Risk)

                คือ ความเสี่ยงของภาวะที่ราคาสินค้าและบริการมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และทำให้อำนาจซื้อของนักลงทุนลดลง ซึ่งในอีกแง่มุม อัตราเงินเฟ้อจะส่งผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนของนักลงทุนอีกด้วย

 ความเสี่ยงของการการถือครองหลักทรัพย์ที่มีออปชั่น (Embedded Option Risk)

                คือ ความเสี่ยงของการถือครองหลักทรัพย์ที่มีออปชั่นแฝง เช่นการถูกไถ่ถอนก่อนกำหนด (กรณี Callable Bond ผู้ออกจะสามารถใช้สิทธิเรียกตราสารหนี้คืนก่อนครบกำหนดได้) (กรณี Puttable Bond ผู้ซื้อจะสามารถใช้สิทธิขายตราสารหนี้คืนก่อนครบกำหนดได้)

Tags : Single License  สอน  ติว สอน Single License ติว Single License  สอนเป็นกลุ่ม  ราคาถูก เก็งข้อสอบ  paper1  IC  Investment Contactor  IC plain  IC complex

view