สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

อาชีพผู้แนะนำการลงทุน สำคัญอย่างไรกับการวางแผนทางการเงิน และทำไมจึงต้องสอบใบอนุญาตเป็นผู้แนะนำการลงทุนต่างๆ(Single License, Derivative License) หรือนักวางแผนทางการลงทุน (IP : Investment Planner)

อาชีพผู้แนะนำการลงทุน สำคัญอย่างไรกับการวางแผนทางการเงิน และทำไมจึงต้องสอบใบอนุญาตเป็นผู้แนะนำการลงทุนต่างๆ(Single License, Derivative License) หรือนักวางแผนทางการลงทุน (IP : Investment Planner)

ปัจจุบันการลงทุนและการวางแผนทางการเงิน นับว่าเป็นสิ่งสำคัญในชีวิต นอกจากความสำคัญของสุขภาพ หน้าที่การงาน ความสัมพันธ์ในครอบครัว ซึ่งทำไมทุกคนต้องวางแผนทางการลงทุน?

“อันนี้นับเป็นคำถามคลาสสิกมากๆ เพราะคนที่ถาม มักจะเป็นผู้ที่ไม่ได้วางแผนทางการเงิน หรือวางแผน ก็วางแผนแบบไร้จุดหมายหรือไม่เข้าใจจริงๆ”

เพราะเนื่องจากคนมากมายไม่รู้ว่า การวางแผนทางการเงินคืออะไร? และสำคัญอย่างไร? จึงทำให้เกิดอาชีพทางการเงินมากมาย ที่พร้อมจะช่วยเหลือผู้คนในสังคมวางแผนทางการเงิน และรักษาสุขภาพทางการเงินของเราได้ อาทิ เช่น

                ผู้แนะนำการลงทุน  คือผู้ที่คอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหุ้นสามัญ  หุ้นกู้ พันธบัตร และกองทุนต่างๆ  ซึ่งผู้ที่ทำหน้าที่แนะนำการลงทุนนั้น จะต้องมีความรู้ความสามารถด้านหลักทรัพย์ที่ตนเองจะแนะนำให้แก่นักลงทุนในแต่ละบุคคล ซึ่งผู้แนะนำการลงทุนที่เราสามารถตามหาได้เจอทั่วๆไป ก็จะเป็นเจ้าที่หน้าให้คำแนะนำการลงทุนจากธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ซึ่งจะเน้นในการลงทุนในกองทุรวม พันธบัตรและหุ้นกู้ ส่วนเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์(บล.) จะแนะนำการลงทุนในตราสารทุนและอนุพันธ์เป็นหลัก เช่นหุ้นสามัญ และใบสำคัญแสดงสิทธิ(Warrant) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Future) เป็นต้น

ซึ่งก่อนที่ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนจะสามารถให้คำแนะนำแก่นักลงทุนได้ ผู้แนะนำการลงทุนจะต้องศึกษาหาความรู้ และจะต้องสอบผ่านหลักสูตรตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) กำหนด

โดยอันดับแรก ผู้ที่จะรับหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนได้จะต้องสอบผ่านใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์(แนะนำตราสารทุน ตราสารหนี้และกองทุน) หรือชาวบ้านเรียกกันว่า “Single License หรือ IC License”

ซึ่งในกรณีที่ผู้แนะนำการลงทุนท่านนั้นสอบ “Single License หรือ IC License” ผ่านแล้ว   และต้องการแนะนำการลงทุนในสัญญาล่วงหน้าได้ หรือที่เรียกกันว่า “Derivative License หรือ TFEX License” จะต้องลงสอบใบอนุญาตนี้เพิ่มเติม  และเมื่อสอบผ่าน “Single License หรือ IC License” + “Derivative License หรือ TFEX License” จะได้รับอนุญาตให้เป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน (ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุนและสัญญาล่วงหน้า) ได้นั้นเองครับ

ทั้งนี้ ใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่ว่าจะเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ หรือผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน ที่จะต้องสอบผ่าน “Single License หรือ IC License” และผ่าน  “Derivative License หรือ TFEX License” ก็ตาม  ผู้แนะนำการลงทุนเหล่านั้นจะสามารถแนะนำการลงทุนได้แบบทั่วไปเท่านั้น (การแนะนำการลงทุนทั่วไปคือ เป็นการแนะนำเน้นที่จะเสนอหลักทรัพย์ใดๆหลักทรัพย์หนึ่ง โดยไม่คำนึงถึงความต้องการเฉพาะบุคคล)

ยังไม่พอครับ…. เมื่อผู้แนะนำการลงทุนท่านนั้น สามารถขึ้นทะเบียนกับทางคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) “เป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนแล้ว”  หากผู้แนะนำการลงทุนท่านนั้นต้องการแนะนำการลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง(เป็นการแนะนำโดยศึกษาและเลือกหลักทรัพย์ให้ตรงตามวัตถุประสงค์การลงทุนในด้านผลตอบแทนและความเสี่ยงให้นักลงทุนแต่ละคน)  จะต้องขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ให้เป็น “นักวางแผนการลงทุน” หรือ IP License หรือ Investment Planner โดยมีเงื่อนสรุปได้ดังนี้

จะต้องผ่านการทดสอบ 4 ตัวดังนี้

  1. Single License หรือ IC License
  2. Derivative License หรือ TFEX License
  3. CPF Certified Financial Planning (เฉพาะ Module ที่1)  เรื่อง พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี จรรยาบรรณ
  4. CPF Certified Financial Planning (เฉพาะ Module ที่2) เรื่อง การวางแผนการลงทุน

*ทั้งนี้ หากสามารถผ่านหลักสูตรทดสอบ CPF Certified Financial Planning ได้ครบทุก Module จะสามารถเป็นที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล และจะสามารถใช้คำว่า “CFP” ตามหลังนามสกุลของท่านตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และสมาคมนักวางแผนทางการเงินกำหนดได้

สรุปเงื่อนไขในการสอบใบอนุญาตแต่ละประเภทโดยสังเขป


ดังนั้นจะเห็นได้ว่า กว่าจะเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน นักวางแผนทางการเงิน  และเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน จะไม่ได้เป็นหรือได้มาง่ายๆ พวกเขาเหล่านั้นจะต้องผ่านบททดสอบทางความรู้ด้านวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งหากเป็นที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล(CFP) จะมีเงื่อนไขในด้านประสบการณ์ทำงานและการวางแผนทางการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องในการประกอบคำพิจารณาให้ได้รับใบอนุญาตอีกด้วย*ในการขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตแต่ละประเภท จะต้องยื่นขออนุญาตกับ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ที่เวบไซต์ www.sec.or.th และโปรดตรวจสอบคุณสมบัติอื่นๆก่อนยื่นคำขออนุญาต

จากเรื่องราวดังกล่าวจะชี้ให้เห็นว่า อาชีพทางการเงินมีความหลากหลายมากๆ (ทั้งนี้ผู้เขียนบทความยังไม่ได้อธิบายเกี่ยวกับใบอนุญาตด้านนักวิเคราะห์นะครับ ^^) และเนื่องด้วยก่อนจะมาทำหน้าที่แนะนำการลงทุนได้ จะต้องสอบผ่านใบอนุญาตตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) กำหนด จึงมั่นใจได้ว่า บุคลากรที่ทำหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนด้าน มีความรู้ความสามารถที่จะทำให้นักลงทุนมั่นใจได้

ทั้งนี้ผู้แนะนำการลงทุนเอง จะต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ในด้านตัวหลักทรัพย์ชนิดต่างๆ เงื่อนไขต่างๆ ข้อดีข้อเสียของหลักทรัพย์ในแต่ละประเภท ด้านผลตอบแทนและความเสี่ยง ตลอดจนศึกษาปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ที่แนะนำการลงทุน รวมไปถึงศึกษาหาความรู้การใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆ เพื่อช่วยเหลือให้คำแนะนำการลงทุนแก่นักลงทุนที่มีประสิทธิภาพต่อไปครับ

หากท่านเป็นนักลงทุน หรือบุคคลที่สนใจการลงทุนและอยากจะเข้ามาทำงานเป็นผู้แนะนำการลงทุน เราได้เปิดอบรมให้ความรู้ปูพื้นฐาน รวมไปถึงติวสอบใบอนุญาตทางการเงิน เพื่อสอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ “Single License หรือ IC License”  และ ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน “Derivative License หรือ TFEX License”  (กรณีผ่าน “Single License หรือ IC License” แล้ว)

โดยอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถ และทำงานในวงการการเงินโดยตรงร่วม 10 ปี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการอบรมติวสอบ เพื่อสอบผ่าน  Single License และ Derivative License โดยมีเนื้อหากะทัดรัด เข้าใจง่ายแบบบ้านๆ และตรงประเด็นในการเกร็งข้อสอบ มีเทคนิคในการทำข้อสอบให้ตลอดเวลา ซึ่งในแต่ละคอร์สจะรับติวจำนวนจำกัดไม่มาก ทำให้อาจารย์สามารถดูแลทั่วถึง เพื่อความมีประสิทธิภาพในการเรียนและจำนวนคนสอบผ่านสูงสุด “ดังนั้นเราจึงกล้ารับประกัน หากไม่ผ่านสามารถเข้ามาเรียนซ้ำฟรี(ตามเงื่อนไขที่กำหนด) อีกทั้งอาจารย์ของเรายังให้คำปรึกษาในเส้นทางอาชีพทางการเงินแก่ลูกศิษย์ รวมไปถึงผู้ที่สนใจในอาชีพทางการเงินฟรีด้วยครับ

 

สนใจติดต่อ อาจารย์ฟิวส์

084-6996961

Id line :  khofield

www.challengemetutor.com

 

ติว Single License หรือ IC License

http://www.challengemetutor.com/index.php?mo=14&newsid=325051

 

ติว Derivative License หรือ TFEX License

http://www.challengemetutor.com/index.php?mo=14&newsid=360813

 

facebook

https://www.facebook.com/ChallengeMe.Tutor

Tags : การเงิน  หุ้น  ธนาคาร IP Investment Planner Derivative License IC Investment consultant Paper1 Paper14 single license  ผู้แนะนำการลงทุน  IC License กำหนดวันสอบ  ATI  TSI  AIME  ตลาดหลักทรัพย์

view