สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เนื้อหา และ ข้อสอบ Single License ปี 2561


ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป เนื้อหาและแนวข้อสอบ Single license หรือ IC แบบใหม่  ที่เราเรียกกันว่าหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุน จะถูกปรับเปลี่ยนเป็นโครงสร้างแบบใหม่ เหลือแค่ 3 Paper ดังนี้


IC Plain Products: Full Paper ผู้แนะนำตราสารทั่วไป (P1)
จำนวน 100 ข้อ     เวลา 2 ชั่วโมง 30 นาที
หมวดที่ 1 ความรู้พื้นฐาน 30 ข้อ
หมวดที่ 2 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม 20 ข้อ
หมวดที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุน: ตราสารทั่วไป 50 ข้อ

• IC Complex Products : Bond and Mutual Fund  ความรู้เกี่ยวกับตราสารซับซ้อน (ตราสารหนี้และกองทุน) (P2)
จำนวน 25 ข้อ    เวลา 40 นาที
1.ตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน 10 ข้อ
2.กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน 10 ข้อ
3.การให้คำแนะนำการลงทุน 5 ข้อ

  • IC Complex Products : Derivatives ความรู้เกี่ยวกับตราสารซับซ้อน (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) (P3)
จำนวน 50 ข้อ   เวลา 80 นาที
1) ภาพรวมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 12 ข้อ
2) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัญญาฟิวเจอร์ 20 ข้อ
3) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัญญาออปชัน 8 ข้อ
4) กลไกการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 5 ข้อ
5) ลักษณะและเงื่อนไขของสินค้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 5 ข้อ

สรุปสั้นๆ คือ
เริ่มต้นตัวแรก สอบ P1             >>>   เป็น IC Plain (ตราสารทั่วไป)
สอบ P1 + P2 + P3                >>>   เป็น IC Complex 1 (ตราสารทั่วไป  +  ตราสารหนี้,กองทุน ซับซ้อน  +  ตราสารอนุพันธ์)
สอบ P1 + P2                         >>>   เป็น IC Complex 2 (ตราสารทั่วไป  +  ตราสารหนี,กองทุน ซับซ้อน)
สอบ P1 + P3                         >>>   เป็น IC Complex 3 (ตราสารทั่วไป  +  สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) 


ข่าวดี! เราเปิดติวสอบ IC plain(P1) , IC complex(P3) Derivative, CFP module 1, CFP module 2

เพื่อให้ผู้ที่สนใจและต้องการทำงานสายวิชาการเงินอย่างมีคุณภาพ 

Tags : ติว single license  สอน single license  เรียน single license  สอบ single license  ติว ic plain  สอน ic plain  เรียน ic plain  สอบ ic plain  ติว ic complex  สอน ic complex  เรียน ic complex  สอบ ic complex  ติว Derivative license  สอน Derivative license

view