สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

หลักสูตร Single License กับผู้แนะนำการลงทุน

หลักสูตร Single License กับผู้แนะนำการลงทุน

หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ หรือ หลักสูตร Single License

                หลักสูตร Single License นี้ เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการทำหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (ตราสารทุน ตราสารหนี้ และกองทุน) อาทิ เช่น ผู้ที่ต้องการทำงานเป็น Broker แนะนำการซื้อขายหุ้น, ตราสารหนี้  หรือแม้กระทั่งผู้ที่ทำงานสายธนาคารที่ต้องแนะนำการซื้อขายกองทุน  เป็นต้น

ทั้งนี้ หลักสูตร Single License จะเป็นการทดสอบความรู้ด้านระบบและระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ ความรู้ด้านทฤษฎีทางการเงิน  การคำนวณหาผลตอบแทนและความเสี่ยงต่างๆ รวมไปถึงมารตฐานและจรรยบรรณในวิชาชีพนี้  โดยที่ผู้ที่จะเตรียมตัวสอบหลักสูตร Single License นี้จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านวิชาทางการเงิน การลงทุน และเศรษฐศาสตร์ และมีความเข้าใจในระบบตลาดหลักทรัพย์เบื้องต้น

ปัจจุบันทางตลาดหลักทรัพย์ได้มีการเปลี่ยแปลงโครงสร้างของหลักสูตร Single License เป็นหลักสูตร Paper 1 : ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุน) และได้เพิ่มข้อสอบเป็น 120 ข้อ โดยยึดหลักเกณฑ์การสอบผ่านตามเดิม คือ

  1. จะต้องได้คะแนนรวม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนทั้งหมด (ต้องได้ 84 ข้อเป็นอย่างน้อย)
  2. ในหมวดที่ 2 เรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม จะต้องได้คะแนนเฉพาะหมวดนี้ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนทั้งหมดของหมวด 2 (เต็ม 25 ข้อ ต้องได้อย่างน้อย 18 ข้อ)
  • ซึ่งผู้เข้าสอบ Single License จะต้องผ่านทั้ง 2 เงื่อนไขนี้

ทั้งนี้หากผู้เข้าสอบ Single License สอบผ่านคะแนนรวมมากกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนทั้งหมด หรือมากกว่า 84 ข้อ แต่ ได้คะแนนหมวด 2 ต่ำกว่ากว่าร้อยละ 70 ของคะแนนทั้งหมดของหมวด 2 หรือไม่ถึง 18 ข้อ ในหมวดที่ 2  ก็ถือว่าสอบไม่ผ่านเช่นกัน

สถาบันที่เปิดสอบในปัจจุบันมี 2 แห่ง คือ

  1. ATI
  2. AIMC

รายละเอียดของหลักสูตรในการสอบ Paper 1 : ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุน) หรือ Single License ในปัจจุบัน (หลักสูตรเปลี่ยนแปลงล่าสุด 1 เมษายน 2555)

รายละเอียดหลักสูตร

จำนวนข้อสอบ

หมวดที่ 1 ความรู้พื้นฐาน

35

1.1 ระบบการเงินและโครงสร้างตลาดการเงิน

3

1.2 ตลาดการเงินระหว่างประเทศ

2

1.3 ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนหลักทรัพย์รายตัว

10

1.4 ข่าวสารข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในตลาดการเงิน

5

1.5 การวิเคราะห์หลักทรัพย์

5

1.6 การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์

7

1.7 ภาครวมของตราสารอนุพันธ์และตลาดอนุพันธ์

3

หมวดที่ 2 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม

25

2.1 หลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และการปฎิบัตงานของผู้ทำหน้าที่ติดต่อผู้ลงทุน

7

2.2 กฎหมายว่าด้วยการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์และกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน

3

2.3 หลักเณฑ์การกำกับดูแลและการเสนอขายตราสารประเภทต่างๆ

5

2.4 การให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม

10

หมวดที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับหลักทรัพย์ กฎระเบียบและมาตรฐานการปฎิบัติงานเกี่ยวกับหลักทรัพย์

60

3.1 ความรู้เกี่ยวกับหลักทรัพย์

45

3.1.1 ตลาดตราสารทุน

5

3.1.2 ตราสารทุน

10

3.1.3 ตลาดตราสารหนี้

5

3.1.4 ตราสารหนี้

10

3.1.5 กองทุนรวมและหน่วยลงทุน

15

3.2 กฎระเบียบและมาตรฐานการปฎิบัติงานเกี่ยวกับหลักทรัพย์

15

3.2.1 หลักเกณฑ์และวิธีการซื้อขายตราสารทุน

5

3.2.2 หลักเกณฑ์และวิธีการซื้อขายตราสารหนี้

5

3.2.3 หลักเกณฑ์และวิธีการซื้อขายกองทุน

5

รวม

120

ทั้งนี้ ทางสถาบัน Challenge Me Tutor ได้จัดการอบรม, ติวสอบ และสอน  Single License ให้แก่ผู้ที่มีความสนใจในการสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์  โดยจะทำการติวและสอน Single License ตั้งแต่พื้นฐาน การคำนวณ การวเคราะห์แนวข้อสอบ และเทคนิคต่างๆในการทำโจทย์สอบ Single License ให้ง่ายขึ้น ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการติวสอบ Single License ที่ไม่มีพื้นฐานในความรู้ดังกล่าว ซึ่งสถาบัน Challenge Me Tutor จะเปิดคอร์สเฉลี่ยทุกๆเดือน ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดได้ ดังนี้

ติดต่อสอบถาม
อาจารย์ฟิวส์  084-6996961
challenge_me_tutor@hotmail.com


Tags : single license  ผู้แนะนำการลงทุน  กำหนดวันสอบ  ATI  TSI  AIME  ตลาดหลักทรัพย์

view